logo

Pravidlá súťaže

“Uhádnite, čo je na obrázku”

1. Organizátor súťaže

Názov: Street Vision s. r. o., prevádzkovateľ optiky a očnej ambulancie Via Oculia
Sídlo: 082 37 Široké 214
IČO: 53161581
IČ DPH: SK2121299697

(ďalej len “organizátor” alebo Via Oculia) 

2. Termín súťaže


Súťaž bude realizovaná v termíne od 18.7.2022 do 24.7.2022 (ďalej tiež „doba trvania súťaže“).

3. Pravidlá súťaže

Súťaž sa uskutoční na oficiálnom účte organizátora na sociálnej sieti Facebook a Instagram.

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež ako „súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorá v čase konania súťaže napíše komentár pod súťažný post na Facebooku alebo na Instagrame a správne odpovie na súťažnú otázku:

Viete, čo je tá “vec” na fotografii?”

Každý súťažiaci môže uviesť iba jednu odpoveď na Facebooku a jednu odpoveď na Instagrame. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého účastníka, u ktorého budú zistené duplicitné komentáre.

Výhercom sa môže stať iba súťažiaci s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Zapojením sa do súťaže, účastník udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa pravidiel, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a takisto s prípadným prijatím výhry v súťaži.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci organizátora. 

4. Mechanika súťaže

Spomedzi správnych odpovedí v komentároch pridaných v čase konania súťaže pod súťažnými príspevkami vyžrebujeme 1 výhercu na Facebooku a 1 výhercu na Instagrame.

Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži. Predmet výhry nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani vymáhať súdnou cestou. Výhra je určená iba na osobné účely.

Pokiaľ by sa výhercom mal stať účastník, u ktorého organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania, výhra mu nebude odovzdaná. 

Výhru nie je možné odovzdať ani v prípade, že výherca nemá doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.


5. Výhry

Predmetom výhry je 2x produkt EYESHAKER. Žrebujeme 2 výhercov.

6. Výhercovia

Výhercovia budú o svojej výhre informovaní do 3 dní, najneskôr však do 7 dní od konca súťaže. Výhercu označí organizátor priamo v komentári pod súťažným príspevkom s výzvou, aby organizátora kontaktoval prostredníctvom súkromnej správy.

Ak výherca neodpovie na výzvu do 48 hodín odo dňa zverejnenia komentára, bude namiesto neho vyžrebovaný iný účastník súťaže, ktorý spĺňa podmienky súťaže a stane sa novým výhercom.


Výhra bude výhercovi zaslaná (odovzdaná) najneskôr do 30 dní, a to prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti podľa miesta doručenia. Organizátor neručí za doručenie výhry kuriérskou spoločnosťou. 

Vrátená zásielka nebude opätovne zasielaná.

7. Záverečné ustanovenia

Úplne znenie pravidiel je uverejnené na stránke viaoculia.sk a dostupné v súťažných postoch na sociálnych sieťach prostredníctvom URL odkazu. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s ich dodržiavaním.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania alebo súťaž bez náhrady zrušiť.

Vyobrazenie výhry na komunikačných materiáloch (webové stránky, sociálne siete, bannery a podobne) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhry.


Organizátor vyhlasuje, že súťaž nie je sponzorovaná alebo iným spôsobom podporovaná Facebookom.

Ochrana osobných údajov


Účastník súťaže svojím dobrovoľným zapojením do súťaže udeľuje organizátorovi výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ), e-mail a telefónne číslo za účelom realizácie súťaže, doručenie výhry a pre marketingové účely.

Osobné údaje účastníka budú na tento účel spracúvané po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na info@viaoculia.sk

V Prešove, dňa 1.7.2022.